Данъчна защита и консултации

Page
  • Подготовка на данъчни справки и уведомления
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
  • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
  • Консултации относно легално оптимизиране на данъците
  • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала