Счетоводно облужване

Page
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен с изискванията на клиента
 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен софтуер
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно  действащото законодателство
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от клиента
 • Класифициране на дълготрайните активи на дружеството, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби, и справката-декларация по ЗДДС
 • Ежемесечно изготвяне на Интрастат декларации
 • Месечни и тримесечни статистически форми към НСИ, ако фирмата е попаднала в статистическа извадка
 • Изготвяне на статистически форми съгласно изискванията на БНБ
 • Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството на фирмата
 • Изготвяне на месечни отчети за приходи и разходи
 • Изготвяне на месечни хронологични аналитични справки по видове приходи и разходи
 • Изготвяне на ГФО и Приложения по НСС и  МСС, както и ГДД
 • Изготвяне на консолидационни пакети